Loading...

Päivitetty 22.5.2018

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi

Power Gym Kouvolan jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 

Power Gym Kouvola Oy, Kotka (jäljempänä Power Gym)

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yrittäjä Heli Ahvenainen, kouvola@powergym.f 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään Power Gym asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Power Gym toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Power Gym välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden yksilöintitiedot

nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut

Maksureskontra

Loki kuntosalikäynneistä 

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Power Gym ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä. 

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

DL Prime

DL Business Intelligence

Information Partners Oy / Timeline Messages

 6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse

Power Gym kulunvalvontajärjestelmä

Power Gym perintätoimisto 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

DL Prime järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Power Gym laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1,2 ja 3. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Power Gym on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Power Gym Kouvolan jäsenmaksun tai osan siitä, on Power Gym Kouvolalla oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Power Gym jäsen on pyytänyt Power Gymiltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Power Gymillä oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi. 

Poikkeus 3: Kolmannen osapuolen toteuttama markkinointi, on Power Gymillä oikeus välittää jäsenten sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle markkinointi yritykselle.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Power Gym henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen kouvola@powergym.fi. 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen kouvola@powergym.fi.